Algemene Voorwaarden H&H zonwering VOF
ARTIKEL 1:BEGRIPOMSCHRIJVING

1) Gebruiker: H&H v.o.f
2) Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
3) Vertegenwoordiging: gebruiker kan alleen rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door:
 • De heer H. van Trigt
 • De heer H. Kemper
 • En voorts voor diegene die een schriftelijke verklaring daartoe overlegt. Deze laatste kunnen een bijzondere beperkte bevoegdheid hebben.
 • 4) Consument: wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.


  ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID.

  1) Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen zijn op alle (rechts)handelingen van gebruiker deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2) De toepasselijkheid van anders luidende algemene voorwaarden van wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


  ARTIKEL 3: OFFERTE EN OPDRACHT

  1) Offertes, prijslijsten en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders vermeld is.
  2) Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
  3) Gebruiker kan onvoorziene (prijs)wijzigingen in (kost)prijsbepalende bestanddelen van aan gebruiker geleverde zaken ten alle tijden doorberekenen, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.


  ARTIKEL 4: PRIJZEN EN LEVERING

  1) Alle prijzen zijn inclusief BTW, montagekosten en eventuele verzend- en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2) Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar gebruiker is gevestigd.
  3) Alle betalingen dienen op een door gebruiker op te geven wijze te geschieden.
  4) Bij zaken die afgehaald worden, bepaalt het afleveringsdocument de leveringsdatum, bij zaken die verzonden worden, bepaalt de begeleidende vrachtbrief de leveringsdatum en bij zaken die gemonteerd worden, bepaalt het montagerapport de leveringsdatum.
  5) Indien wegens een wederpartij toerekenbare omstandigheden het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, bepaalt de vrachtbrief de leveringsdatum en worden de zaken geacht te zijn geleverd. Opslag van deze zaken geschiedt op risico en op kosten van de wederpartij.
  6) Levertijden gelden bij benadering. Overschrijding hiervan ontlast de wederpartij niet van zijn verplichtingen. Gebruiker aanvaardt geen schadeplichtigheid ter zake.
  7) In sommige gevallen kan levering in gedeelten geschieden. Facturering kan dan per deellevering plaatsvinden. Indien een betaling van een deellevering achterwege blijft, behoudt gebruiker, voor zover het bedrag in relatie tot prestatie zulks rechtvaardigt, zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst ontbonden te achten. Alsdan is wederpartij gehouden tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling.
  8) De zaken reizen voor risico van de wederpartij.
  9) Geleverde zaken worden niet retour genomen.


  ARTIKEL 5: UITVOERING VAN OPDRACHT

  1) Een opdracht wordt door de gebruiker aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan wederpartij te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
  2) Wederpartij is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
  3) Gebruiker zal de tot stand gekomen overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  4) Indien zulks naar het oordeel van de gebruiker redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede invulling van de opdracht, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is de gebruiker gerechtigd om namens en voor rekening van wederpartij derden tot opdracht van levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.
  5) Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens , waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt, heeft genruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.


  ARTIKEL 6: UITVOERINGSTERMIJN WERKZAAMHEDEN

  1) Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden zouden zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  Bij niet tijdige levering dan wel beëindiging van de werkzaamheden dient wederpartij gebruiker per aangetekend schrijven in gebreke te stellen.
  2) Bij levering dan wel het verrichten van werkzaamheden in gedeelten, wordt elke levering dan wel fase in de werkzaamheden als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.


  ARTIKEL 7: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

  1) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2) Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal wederpartij zo spoedig mogelijk  hiervan op de hoogte stellen.
  3) Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker wederpartij hierover tevoren inlichten.
  4) In afwijking van lid 3 zal gebruiker meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.


  ARTIKEL 8: ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

  1) Een overeenkomst gebruiker en wederpartij kan onmiddellijk ontbonden worden, waarbij eventuele vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn, in de volgende gevallen:
 • Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • Indien gebruiker wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, ondanks sommatie hiertoe.
 • 2) In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
  3) Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot persoon en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aanzijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


  ARTIKEL 9: MONSTER, MODELLEN EN VOORBEELDEN


  1) Indien door gebruiker een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn geloond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen en als zodanig schriftelijk is vastgelegd dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
  2) Gebruiker is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom van de bij de overeenkomst opgestelde rapporten, tekeningen, ontwerpen en eindproduct. Slechts na betaling van het uit de overeenkomst voortvloeiende verschuldigde komt aan wederpartij een gebruiksrecht toe.


  ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1) Alle zaken worden door gebruiker geleverd onder eigendomsvoorbehoud totdat de volledige tegenprestatie is voldaan. Blijft de wederpartij ten aanzien van de tegenprestatie in gebreke, dan worden alle kosten en renten in rekening gebracht. Indien de tegenprestatie gedeeltelijk wordt voldaan, dan geldt deze als eerste de kosten en renten.
  2) Voldoet wederpartij niet binnen de in het eerste lid van het volgende artikel gestelde termijn aan zijn tegenprestatie, dan is hij in verzuim.
  3) Gebruiker kan nakoming en/of schadevergoeding en/of schadeloosstelling eisen. Tevens en/of hiernaast kan gebruiker de wederpartij verzoeken, en voor zover noodzakelijk sommeren, haar in het bezit te (doen) stellen van haar eigendommen of gebruiker hiertoe in de gelegenheid te stellen. Een overeenkomst van de strekking wordt geacht hierbij te zijn aangegaan. Kosten die gebruiker ter zake maakt, zijn en blijven voor rekening van wederpartij.
  4) Indien derden rechten doen gelden op zaken, welke onder eigendomsvoorbehoud in bezit zijn van wederpartij, is deze verplicht gebruiker hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Bij verzuim waarvan wederpartij van rechtswege aansprakelijk is voor het hieruit voortvloeiende schade.
  5) De wederpartij is verplicht zaken in zijn bezit onder eigendomsvoorbehoud te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere de gevolgen van diefstal, brand-, storm-, ontploffing- en waterschade en alle andere voorvallen die de zaken kunnen schaden.
  6) Wederpartij is niet bevoegd rechten en aanspraken uit assurantie teverpanden of over te dragen tot zekerheid aan derden in de ruimste zin van het woord. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van hierboven bedoelde zaken treden hiervoor in de plaats en dienen uitbetaald te worden aan H & H zonwering.
  7) Wederpartij draagt hierbij, tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verbintenissen uit overeenkomst, alle rechten over, terwijl gebruiker deze aanvaardt, die hij tegenover de assuradeuren kan doen gelden. Gebruiker is begunstigde inzake uitkering van verzekeringspenningen.


  ARTIKEL 11: BETALING

  1) Betaling geschiedt uitsluitend a contant bij levering, tenzij anders overeengekomen.
  2) Indien betaling middels factuur wordt overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  3) Gebruiker kan van wederpartij oorafgaand aan of tijdens levering schriftelijk zekerheidsstelling verlangen tot nakoming van betalingsverplichting door wederpartij.
  4) Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is wederpartij van rechtswege in verzuim, ingebrekestelling conform art. 6:82 BW behoeft niet plaats te vinden; wederpartij  is vanaf het moment van in verzuim treden over het eisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de rente geldt.
  5) Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door wederpartij verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van wederpartij; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten, is voldoende voorlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op 15% van betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste €75,- per vordering bedragen.
  6) In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van wederpartij zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van wederpartij jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. Tevens zullen nog alle nog uit te voeren werkzaamheden welke waren overeengekomen door gebruiker worden gestaakt
  7) Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente, kosten en eventuele schadevergoedingen en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8) Indien door welke oorzaak dan ook nakoming blijvend onmogelijk is, dient de wederpartij zaken die onder eigendomsvoorbehoud in zijn bezit zijn onmiddellijk aan gebruiker ter beschikking te stellen. Kosten voor gebruiker ter zake van het voorgaande gemaakt, zijn voor rekening van en leiden tot vordering op wederpartij.
  9) Is een zaak als bedoeld in het voorgaande lid, onder eigendomsvoorbehoud in bezit van wederpartij, door welke oorzak dan ook niet meer beschikbaar, dan heeft gebruiker recht op schadevergoeding ter grootte van de totale vordering op wederpartij, onverminderd het recht op volledige betaling. Indien en voor zover er sprake is van gedeeltelijke betaling, geldt als eerste de boete en/of schadevergoeding. Onverminderd het recht op volledige betaling.
  0) De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van wederpartij.


  ARTIKEL 12: GARANTIE EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

  1) Indien de geleverde zaken van eigen fabricaat zijn, garandeert gebruiker de door haar geleverde zaken gedurende twee jaar tegen materiaal- en fabricagefouten, overeenkomstig de bij de levering afgegeven garantiekaart.
  2) Indien de geleverde zaken door derde zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product is afgegeven.
  3) Met betrekking tot het gebruikte zonweringdoek wordt geen garantie gegeven indien er sprake is van:
 • Knikvouwen: ten gevolge van het vouwen voorkomende pigmentverschuivingen
 • Krijtstrepen: ten gevolge van het verwerken van gefineshed doek
 • Golven: ten gevolge van verschillende wikkeldiktes ontstane stofspanning
 • 4) De aanspraak op de lid in lid 1 gestelde garantie vervalt indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, bijzondere omstandigheden dan wel het niet juist opvolgen van de instructies, zulks ter beoordeling aan gebruiker.
  5) De aanspraak op garantie vervalt eveneens indien wederpartij veranderingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.


  ARTIKEL 13: RECLAMES, KLACHTEN EN BEWIJS

  1) Wederpartij is verplicht onmiddellijk na ontvangst te controleren of de geleverde zaken overeenstemmen met het vermelde op de koopovereenkomst. Hiernaast is wederpartij verplicht het geleverde te controleren op kenbare gebreken.
  2) Ter zake van zichtbare gebreken moet wederpartij binnen 8 dagen nadat gebruiker de door hem verrichte werkzaamheden en wederpartij heeft geleverd, schriftelijk te reclameren.
  9) Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk worden te gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
  4) Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij gebruiker worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolde van een dergelijke reclame niet opgeschort.
  5) Na verloop van benoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en wederpartij zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
  6) Indien een klacht gegrond is, zal de gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  7) Indien het alsnog te verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk is of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
  8) Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van gebruiker beslissend.


  ARTIKEL 14: EXONERATIE

  1) Door gebruiker wordt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid aanvaard voor fouten, onjuistheden of misslagen, welke bij uitvoering van de werkzaamheden worden begaan, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.
  2) De aansprakelijkheid voor handelingen van rechtsgeldige vertegenwoordiging van gebruiker wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
  3) voorts wordt bij deze de aansprakelijkheid van gebruiker voor zaak- of bedrijfsschade hoe dan ook ontstaan uitdrukkelijk uitgesloten.
  4) gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.


  ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID

  1) Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  1) De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  2) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst en factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3) In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan één maand, de aansprakelijkheid verder beperkt de tot de factuurwaarde van deze overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst een factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.
  5) Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade welke voortvloeit uit het door wederpartij overgenomen advies ter uitoefening van een beroep of bedrijf.


  ARTIKEL 16: OVERMACHT

  1) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed heeft kunnen uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.
  2) Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht  te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere ) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
  3) Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4) Indien gebruiker bij het intreden van de oermacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtig het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


  ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT

  Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.


  ARTIKEL 18: GESCHILDBESLECHTING

  De kantonrechter binnen het arrondissement van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen overeenkomstig art. 43 Wet op de rechtelijke organisatie.


  ARTIKEL 19: CITEEERTITEL EN GELDIGHEID

  Deze algemene voorwaarden kunnen aangehaald worden als: Algemene Voorwaarden van H&H zonwering te Eindhoven d.d. 1 februari 2009.


  ARTIKEL 20: DEPONERING

  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.